sjuksköterska

ο

Nygamla nyheter – idag högaktuella då antalet diabetiker hela tiden ökar och inte mycket har hänt vad gäller behandlingsmetoder sedan år 2008. Detta trots att Socialstyrelsen så tidigt som den 16 januari 2008, efter ett par års utredning, kungjorde att lågkolhydratkost var i enlighet med «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt, vilket innebär att alla diabetespatienter enligt Patientsäkerhetslagen SKA erbjudas denna behandlingsmetod. Detta negligerar vården och bryter därmed mot lag och framför allt förnekas diabetiker den vård de enligt lag har rätt till, som skulle göra många till ”friska diabetiker”. Och samhället skulle spara miljarder kronor varje år som behövs till annat, som t.ex. omsorg om våra äldre och pensioner.

Istället får diabetespatienter idag en behandlings som SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har funnit strida mot vetenskap när det gäller diabetes. Inte undra på att vi står inför en diabetesepidemi som hotar vårt välstånd. Ett sjukt folk som dignar under höga sjukvårdskostnader kan inte försvara det välstånd många idag tar för givet och risken är stor att morgondagens jobb hamnar någon annanstans och därmed också pengarna och välståndet.

ο

Diabetessköterskorna behöver vidareutbildning

Dagens_Medicin

6 december, 2008

Carita-HenrikssonCarita Henriksson

Carita Henriksson, ordförande i Alingsås diabetesförening,
och Larserik Johansson, medlem i föreningen, skrev en
debattartikel som publicerades i Dagens Medicin, nr 47, 2008.
.

Svensk sjuksköterskeförening

.
Bakgrunden till denna debattartikel var en undersökning av typ 2-diabetiker som SFSD (svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) genomförde i sommaren 2008 och som visade att var tredje typ-2-diabetiker inte kände till sitt eget HbA1c-värde, det värde som speglar blodsockernivån de senaste 6-8 veckorna.

– Vi tyckte flera av undersökningsresultaten var anmärkningsvärda och deprimerande. Därför skrev vi artikeln, säger Carita Henriksson.

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom.

– Vi vill i första hand diskutera om diabetessköterskorna har tillräcklig kompetens för att kommunicera med typ 2-diabetikerna på rätt sätt för att möjliggöra förändringar i livsstilen, säger Carita. Vi tror att det behövs vidareutbildning inom det området.

Nu hoppas vi att diabetessköterskorna går in i debatten så att vi kan få en levande diskussion i frågan.

ο

diabetesvården

Dagens medicin är tyvärr inte fri på nätet,
men det går att läsa mer i tidningen … GT

ο

sjuksköterska

.
Manuset till artikeln i DAGENS MEDICIN finns att läsa
här… Har diabetessköterskorna rätt kompetens?

ο

Kommentar

Det märkliga är att sjukvårdens norm är att rekommendera diabetiker koster som SBU har underkänt (läs mer… ) och de erbjuder inte patienter den kost som Socialstyrelsen godkänt för behandling av diabetes och övervikt (läs mer… ). Ett underlåtande som är ett lagbrott.

körförbud

Om sjukvården varit en bil hade den fått körförbud,
vad gäller diabetes- och överviktsbehandling.

ο

Fruktansvärda konsekvenser

Konsekvensen av Livsmedelsverkets kostråd (en extrem högkolhydratkost) och vårdens behandlingsform är att det produceras nya diabetiker på löpande band (antalet diabetespatienter har ökat tre gånger sedan Livsmedelsverket  introducerade nyckelhålsmärkning 1989) och därefter leder vården i patienterna i det så kallade ”naturalförloppet” som innebär att diabetespatienterna kontinuerligt blir allt sämre och kräver alltmer läkemedel och vårdresurser.

Det synes som att man tillämpar en omvänd logik som verkar gå ut på att belägga sjukvården och sälja läkemedel. Detta utan hänsyn till patienternas och samhällets bästa.

ο

BoZackrisson

Medicinjournalist Bo Zackrisson var
tidigare under tio år chefredaktör
för Tidskriften Medikament.

.
Läs vad medicinjournalisten Bo Zackrisson skrev om ”naturalförloppet” redan år 2007 och varför det accepteras inom vården, trots för patienterna svåra konsekvenser, än idag. Citat:

UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) visar att blodsockerkontroll inte har så stor effekt på sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Studien visar också att en typ 2 diabetiker kontinuerligt försämrar sitt HbA1C – det är en irreversibel oåterkallelig process. Det finns inget i UKPDS som bevisar att livsstilsförändring skulle betyda något väsentligt över tid. Studien visar att en diabetiker behöver läkemedel mot blodtryck, blodfetter, blodsocker m.m. – gärna intensivt, för att minska risken för sjukdom i makro- och mikrocirkulationen.

Hur kan det komma sig att läkemedelsbehandling och diabeteskost endast på marginalen avspeglar sig i minskad sjuklighet och dödlighet? Och att konklusionen av denna välgjorda långtidsstudie är att intensifiera läkemedelsbehandlingen. Hur kan det komma sig? Jag vill inte hävda något bestämt. En liten vink om en tänkbar förklaring får man när man noterar vilka som finansierat UKPDS.

Vad är normalt?

Att en diabetiker får hjärtinfarkt är helt ”normalt”. Så ska det vara enligt UKPDS. Det är ”normalt” med en successivt försämrad blodsockerkontroll. Följer man de evidensbaserade läkemedels- och kostråden är det många som hamnar där. Under tiden har patienterna hällt i sig en bombmatta av evidensbaserade läkemedel och sockerkedjor. Allt enligt vetenskapens beprövade metoder.

När läkarkåren vägleds av och känner sig trygga i denna ”normalitet” är det begripligt att avvikande åsikter ses med misstro. Ur kollegial synpunkt är det naturligtvis bättre om patienterna hålls kvar i patientrollen av evidensbaserad behandling än att de blir friska av anekdotisk behandling – även om den senare har många vetenskapliga studier bakom sig, vilka man inte vill kännas vid.

Läs hela inlägget här…

ο

Lågkolhydratkost

Om man istället rekommenderat lågkolhydratkost hade antalet diabetiker och överviktiga minskat och många av de som redan drabbats skulle kunna bli ”friska diabetiker” och kunna leva ett långt och friskt liv, utan att belasta sjukvården mer än andra (icke-diabetiker). Praktiskt taget alla diabetiker skulle göra stora hälsovinster och sjukvården skulle spara stora pengar.

Se nedan en blodsockerkurva för en diabetiker typ 2 FÖRE enligt vårdens standardbehandling (tallriksmodellen och insulininjektioner) och EFTER med lågkolhydratkost utan insulininjektioner. Alla diabetiker får en förbättrad blodsockerkontroll, lägre insulinnivåer och således kraftigt reducerad risk för följdsjukdomar.
.

Diabeteskurva_svt

ο

APPENDIX

Ann-Fernholm-vetenskapsjournalist

 Ann Fernholm

Ann Fernholm presenterar sig själv (källa … Ett sötare blod)

Jag har arbetat som vetenskapsjournalist sedan 2001, då jag disputerade i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Mina texter har synts i bland annat DN, SvD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin, Läkemedelsvärlden och Kemivärlden.

År 2010 blev jag utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Forskare har aldrig undersökt om solkrämer skyddar mot malignt melanom. Däremot visar forskning att första generationens solkrämer inte gav något bra skydd mot solen. Ingen vet om dagens solkrämer hjälper.

År 2011 sände Vetenskapens värld ett reportage där jag granskade kostråden till typ 2-diabetiker. Dessa råd har heller aldrig vilat på någon gedigen vetenskaplig grund. Du kan se reportaget i tre klipp på youtube. Jag skriver om detta reportage i Ett sötare blod. Sex diabetiker gick på LCHF-kurs i Karlstad – en av dem blev efter detta helt fri från symptomen av sin diabetes.

Mitt mål som journalist är att granska forskarvärlden på samma vis som politiker granskas. Forskare har makt över vår hälsa och vårt välmående. Min tid i forskarvärlden har lärt mig att många drar långtgående slutsatser med bräcklig vetenskap som grund. Detta har bland annat lett fram till den fettkontrovers som vi har i samhället idag.

Jag har tidigare medverkat till två böcker: en bok om nanoteknik och en bok om barns och ungas hälsa.

Vill du veta mer om mig kan du gå in på min hemsida … http://ettsotareblod.se/

Ann Fernholms bok … Ett sötare blod : om hälsoeffekterna av ett sekel med socker

ο

icakuriren-heart

.
Ann Fernholms krönika citeras i ICA-kuriren

Citat (januari 2011):

SBU:s rapport ”Mat vid diabetes” är vid det laget över två år gammal och alla svenska endokrinologer borde vara uppdaterade: det finns ingen vetenskaplig grund för att varna diabetiker för lågkolhydratdieter.

Läs hela artikeln här…

ο

Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap
.

SBU-kunskapscentrum
[SBU –  Statens beredning för medicinsk utvärdering]

Läs … SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap

 ο

Reportaget

Se det utmärkta inslaget ”LCHF – Diabetes – Vetenskapen värld SVT2” som vetenskapsjournalisten Ann Fernholm gjorde, som bidrog till att hon fick upp ögonen för hur märkligt vården av diabetes fungerar idag. Hon blev också förvånad över det fantastiska resultatet när diabetiker övergick till lågkolhydratkost (och inte bara när det gällde diabetes).

Även andra sjukdomar lindrades eller så försvann symptomen helt (de kunde sluta med läkemedel). Det resulterade i viktnedgång för överviktiga och även sömnen förbättrades. Se själv reportaget nedan (tre delar):

Att lågkolhydratkost har en positiv inverkan på de flesta moderna sjukdomar har hundratusentals medborgare idag erfarenheter av, läs mer…

Dr Annika Dahlqvist har bloggat om Ann Fernholms bok ”Ett sötare blod”boken, och omdömet är att det är ”en fantastiskt bra bok”, läs här…

ο

Lagen

Utdrag ur SBU’s rapport ”Mat vid diabetes”:

Sid 28: ”Råd om lågkolhydratkost (till diabetiker) ges åtminstone ibland av 25 procent av läkarna, 18 procent av sjuksköterskorna, men inte av någon av de svarande dietisterna.”

Det innebär att vården struntar i att informera om lågkolhydratkost, trots att det är den enda kost som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt (detta beslut tog Socialstyrelsen 16 januari 2008 efter flera åts utredning). Vården bryter mot lagen.

ο

sid 263: 7.2 Kost vid diabetes

”Det vetenskapliga underlaget för kostrådgivning vid diabetes är svagt särskilt när det gäller valet mellan kostprinciper med olika innehåll av makronutrienter.”

Det innebär att de är dåligt uppdaterade om Socialstyrelsens beslut 2008 enligt ovan och de har gjort ett dåligt urval av studier (från 1997 och framåt). Se t.ex. Karlshamnsstudien.

ο

SBU bryter mot Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (käll

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

ο

Vården bryter mot Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet». En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet» ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar

Observera att endast lågkolhydratkost är i enlighet med «vetenskap och beprövad erfarenhet» sedan 16 januari 2008 (läs mer…). Någon annan kost uppfyller inte kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes eller övervikt.

ο

Skandal

Stor skandal att diabetiker inte får korrekta kostråd vilket de enligt lag har rätt att få av legitimerad vårdpersonal (som därmed bryter mot lagen). Konsekvenserna av detta lagbrott är ett gigantiskt mänskligt lidande, hög belastning av sjukvården och tiotals miljarder kronor per år i samhällskostnader.

Detta har nu pågått i över tre decennier och finansierats av förtroendevalda politiker, med skattemedel.

ο

Voffo …

En avslutande berättigade fråga – Vad sysslar Livsmedelsverket och Sveriges diabetesvård med? En fråga som kräver ett svar!

Livsmedelsverkets kostråd i form av tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater) förser sjukvården med en aldrig sinande ström av diabetespatienter.

Sjukvården rekommenderar därefter samma kost som gjorde att diabetes utvecklades, tillsammans med maximal medicinering, vilket leder in patienterna i ”naturalförloppet”, de förblir patienter som blir allt sämre och som kräver alltmer vård, tills de dör en förtidig död.

Voffo … rekommenderas diabetiker att äta maximalt av det de inte tål – kolhydrater (= socker) – och sedan ska diabetiker försöka kontrollera blodsockret med stora doser läkemedel (tabletter och/eller insulin)?

Det är bättre att äts mindre av det man som diabetiker inte tål och samtidigt minimera sin läkemedelsanvändning, fast det ligger förstås inte i läkemedelsindustrins intresse, att kundunderlaget minskar.

ο

GODA NYHETER FÖR DIABETIKER

ο

Kostrådens historik – Vem är ansvarig för vad?
.
.

Björn_hammarskjöld

Dr Björn Hammarskjöld

.

Kort sammanfattning av kostråd till patienter med sockersjuka.

Före 1980 visste alla att en patient med sockersjuka inte tålde socker (=kolhydrater). Kunskapen har varit oförändrad sedan tusentals år, till och med efter upptäckten av insulin 1921.

Livsmedelsverket tog på 1970-talet frivilligt på sig uppgiften att rekommendera kost till befolkningen. Under 1980-talet kom de amerikanska kostråden till Livsmedelsverkets kännedom och anammades omedelbart. Dessa kostråd var rent politiska och skrivna av en ekonomijournalist och vegan, utan vetenskaplig nutritionskompetens.

Eftersom kostråden gällde alla, även för dem som var sjuka i olika sjukdomar som sockersjuka, så tog Livsmedelsverket på sig rollen av sjukkostrekommendatör.

Att även sockersjuka kunde äta den politiskt korrekta extrema högkolhydratkosten möjliggjordes av att läkemedelsbolagen hade lyckats tillverka mänskligt insulin med den då högteknologiska genteknologin i obegränsade mängder. Då spelade det ingen roll att patienterna med sockersjuka åt kolhydrater (=socker), det var bara att ge mer insulin!

bombKring 2005 började det cirkulera information att man kunde få patienter med sockersjuka att bli medicinfria genom att äta en lågkolhydratkost. Livsmedelsverket motarbetade aktivt att informationen spreds. Men 2007 började man inse att man hade en tickande kostbomb i knät. Den verkade kunna brisera när som helst. Ett rådigt Livsmedelsverk dumpade över kostråd för sjuka till Socialstyrelsen som passivt tog emot Livsmedelverkets kostråd.

Den 16 januari 2008 kom Socialstyrelsen med ett beslut om att en lågkolhydratkost var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vid sockersjuka och övervikt. Beslutet ledde inte till någon efterföljd inom sjukvården, vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Men det vågade ingen tillstå.

SBU-logoUnder våren 2008 kom en annan hand på Socialstyrelsen fram till att de av Livsmedelsverket övertagna kostråden verkade vara en tickande bomb. Efter viss förvirring fann man att Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) en gång för alla skulle bevisa att kostråden var baserade på vetenskap och därmed desarmera bomben.

SBU grep sig an uppdraget med stor entusiasm. Man engagerade samme professor som låg bakom beslutet av den 16 januari 2008.

ο

SBU ”sågade” dagens diabeteskostråd efter flera års utredning

Efter nästan två års arbete kom man fram till SBUs rapport ”Mat vid diabetes”. Det bästa är i alla fall slutsatsen:

” den vetenskapliga dokumentationen för

dagens kostråd är så bräcklig.” (sid 353)
.

körförbud.

.
Översatt till ren svenska blir det

om det vore en bil: KÖRFÖRBUD!

Socialstyrelsen ignorerar dock SBU’s utredning och kör vidare.

Likväl ger sedan Socialstyrelsen ut sin ”Vägledning Kost vid diabetes” i december 2011 där man rekommenderar fem olika koster till patienter med sockersjuka med samma gamla rekommendationer som tidigare med en liten lutning mot en lågkolhydratkost.

SoS-Kost-vid-diabetes-xKost nr 5 är en ”hitte-på-kost” med onödigt hög proteinandel och
10 – 20 E% kolhydrater är knappast en ”extrem lågkolhydratkost”.
Kanske är kosten och benämningen där för att förvirra?

ο

 

Man har nu gett fem olika koster:

 1. Livsmedelsverkets kost med 50-60 E% kolhydrater omdöpt till ”Traditionell diabeteskost”
  .
 2. Livsmedelsverkets kost med 50-60 E% kolhydrater omdöpt till ”Traditionell diabeteskost med lågt GI”
  .
 3. Livsmedelsverkets kost med 40-50 E% kolhydrater omdöpt till ”Medelhafskost”
  .
 4. Livsmedelsverkets kost med 30-40 E% kolhydrater omdöpt till ”Måttlig lågkolhydratkost”
  .
 5. ”Extrem lågkolhydratkost” med 10-20 E% kolhydrater

ο

Kunskap och logik lyser med sin frånvaro

Man blir beklämd över att läsa SBUs rapport ”Mat vid diabetes” och Socialstyrelsens vägledning ”Kost vid diabetes”.

 Det är besynnerligt att både SBU och Socialstyrelsen helt verkar sakna grundläggande kunskaper i fysiologi, biokemi och hormonlära. Den kunskap som fanns fram till 1977, men som sedan verkar ha glömts bort.

Den enda kosten som stämmer någorlunda med gamla tiders enda behandlingsalternativ är lågkolhydratkosten. Alla de fyra andra kosterna är av SBU underkända som odugliga för patienter med sockersjuka på grund av den extremt höga mängden kolhydrater.

lagbok-uppslagen-tunn

Lagbrott

Det synes som om Socialstyrelsen med sin vägledning ”Kost vid diabetes” medvetet bryter mot grundlagens 1 kapitel 9 § krav på saklighet och opartiskhet.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition

ο

Se även

Print Friendly